Core/README.md

107 B

Core Plugin for univento.eu

Written by joethei

API Doku can be found at: http://dev.univento.eu/docs/Core